2015. 5. 19. 01:16 ANDROID IOS
[폰갭/PHONEGAP] npm install -g cordova 설치안될때, 먹통, Apache Cordova

http://cordova.apache.org/docs/en/5.0.0//guide_cli_index.md.html#The%20Command-Line%20Interface


nord.js설치후


npm install -g cordova

명령어로 cordova를 설치하는데 바람개비가 무한정 돌고 한시간쯤 기다렸나...


Ctrl+C를 눌러 취소한다음에

npm rm cordova

npm cache clear

해주고 다시

npm install -g cordova

설치했습니다.댓글을 달아 주세요

최근에 올라온 글

최근에 달린 댓글